Namen idejnega projekta (IDP), je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor. Vključuje vodilno mapo z lokacijskimi podatki in vse druge potrebne načrte.